An official website of the United States government
Here's how you know
A .mil website belongs to an official U.S. Department of Defense organization in the United States.
A lock (lock ) or https:// means you’ve safely connected to the .mil website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Saxaafadeed

Weydiimo Warbaahinee

Fadlan isticmaal ciwaanka hoos ku qoran haddii aad rabto war-bixin ku saabsan warbaahinta oo keli ah.

Dhammaan wixii intaa ka baxsan, fadlan isticmaal macluumaadka ku haboon ee ku yaal baashadda Navy Region EURAFSWA Region Directory.

 

Navy Region Europe, Africa, Southwest Asia Headquarters

Weydiimo Warbaahineed

La xiriir xafiiskayaga warbaahinta haddii aad tahay suxufi raba in looga jawaabo su’aalo ku saabsan warbaahinta ama codsanaya inuu waraysi qaado.

Xafiiska Warbaahinta: +39 081-568-2560

Mas’uul Maalmeedka Shaqada Tel: +39 338-577-9206

dlcnrepao@eu.navy.mil

 

 

MAGACA XARUNTA CIIDAMADA BADDA

Weydiimo Warbaahineed

La xiriir xafiiskayaga warbaahinta haddii aad tahay suxufi raba in looga jawaabo su’aalo ku saabsan warbaahinta ama codsanaya inuu waraysi qaado.

Xafiiska Warbaahinta: + 253 21 358 964

 
Google Translate Disclaimer

Commander, Navy Region Europe, Africa, Central   |   PSC 817, Box 108   |   FPO, AE 09622
Official U.S. Navy Website