An official website of the United States government
Here's how you know
A .mil website belongs to an official U.S. Department of Defense organization in the United States.
A lock (lock ) or https:// means you’ve safely connected to the .mil website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Biuro Prasowe

Solicitari mass media
W celu uzyskania informacji proszę korzystać z poniższych danych kontaktowych
Pozostali zainteresowani proszeni są o zapoznanie się z informacjami na stronie internetowej z danymi kontaktowymi.

Dowództwo Regionalne Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych na Europę, Afrykę I Poludniowo-zachodnią Azję

Zapytania od przedstawicieli mediów

Jeśli jesteś dziennikarzem kierującym zapytania od mediów lub prośbę o wywiad, skontaktuj się z biurem prasowym.
Biuro Prasowe: +39 081-568-2560
Oficer Dyżurny: +39 338-577-9206
E-mail: dlcnrepao@eu.navy.mil

 

Baza Wsparcia Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych Redzikowo
Biuro Prasowe: +40-349-08-0038
Mail: dlcnrepao@eu.navy.mil 

 
Google Translate Disclaimer

Commander, Navy Region Europe, Africa, Central   |   PSC 817, Box 108   |   FPO, AE 09622
Official U.S. Navy Website